3 ขั้นตอน ทำสัญญาเช่าอสังหาฯให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

วิธีทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้านหรือที่ดิน ให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

1. ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ

2. ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งพยาน โดยเฉพาะฝ่ายที่ต้อง
รับผิด(หมายถึงผู้ให้เช่า)

3. หากต้องการทำสัญญาเช่าระยะยาว
เกินกว่า 3 ปี ต้องไปจดทะเบียนการเช่า
ที่สำนักงานที่ดินที่ที่ตั้งทรัพย์นั้นด้วย  หากไม่ทำ จะฟ้องบังคับได้เพียง 3 ปีเท่านั้น

มีปัญหาสัญญาเช่า ปรึกษาทนายชีวารัตน์

///////////////////////////////////

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 บัญญัติว่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาไม่ได้ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไปหรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร์ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องบังคับได้แต่เพียงสามปี