ถ้าไม่จ่ายค่าติดตามทวงถาม จะยึดรถไป เป็นกรรโชกทรัพย์หรือไม่

คำถาม

การที่ไฟแนนซ์ติดตามทวงถามค่างวดรถ เมื่อพบผู้เช่าซื้อรถ ก็บังคับให้จ่ายค่าติดตามทวงถามอีกต่างหาก
ถ้าไม่ยอมจ่ายค่าทวงถามให้ จะยึดรถที่เช่าซื้อไป ผู้เช่าซื้อเกิดความกลัว จึงยอมจ่ายเงินค่าติดตามทวงถาม ให้ไป 2,300 บาท การกระทำของไฟแนนซ์มีความผิดหรือไม่?

คำตอบ

การกระทำดังกล่าวโดนขู่เข็ญว่า ถ้าไม่ยอมจ่ายค่าทวงถาม จะยึดรถไป เป็นความผิดฐานกรรโชกทรัพย์

เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5146/2557
ป.อ.มาตรา 337 วรรคแรก บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก” ดังนี้ การขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญเป็นการแสดงให้ผู้ถูกขู่เข็ญเข้าใจว่าจะได้รับภัยในทรัพย์สินของตนจากการกระทำของผู้ขู่เข็ญ ซึ่งอาจขู่เข็ญตรงๆ หรือใช้ถ้อยคำหรือทำกริยาให้เข้าเช่นนั้นก็ได้ โดยไม่จำเป็นที่ผู้ขู่เข็ญต้องกระทำต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญจนเสียรูปทรงหรือเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิมหรือใช้การไม่ได้หรือทำให้เสื่อมค่าเสื่อม
ราคาดังที่จำเลยฎีกา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น การที่จำเลยขู่เข็ญให้ผู้เสียหายจ่ายเงินค่าติดตามรถยนต์คืน หากไม่นำมาให้จะยึดรถยนต์กระบะของผู้เสียหายไป จึงเข้าลักษณะเป็นการขู่เข็ญผู้เสียหายโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญคือรถยนต์กระบะของผู้เสียหายแล้ว ซึ่งทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและยินยอมนำเงิน 2,300 บาท ให้จำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานกรรโชกทรัพย์

ทนายชีวารัตน์
มีปัญหาปรึกษาทนายชีวารัตน์