10 ข้อดี ของการจดทะเบียนสมรส

1 เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย คู่สมรสคุณไม่สามารถไปจดทะเบียนสมรสซ้อนกับคนอื่นได้ หากมีใครยุ่งเป็นมือที่สามในครอบครัวคุณ คุณสามารถเรียกค่าทดแทนจากมือที่สามได้

2 มีสิทธิได้รับมรดกของคู่สมรส เสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร (ได้มรดกเหมือนกับเป็นบุตรคนหนึ่งด้วยเช่นกัน)

3 ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินต่างๆที่หาได้มาระหว่างสมรสกึ่งหนึ่ง

4 บุตรที่เกิดมาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับมรดกของบิดามารดา

5 กรณีทำผิดต่อกัน มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  เช่น สามีขโมยเงินภรรยา ภรรยาบุกรุกบ้านสามี มีความผิดฐานลักทรัพย์ และบุกรุกแต่ไม่ต้องรับโทษ

6 เรียกร้องค่าเสียหายหรือทดแทนจากผู้ทำละเมิด

7 ร้องทุกข์แทนกันได้

8 ดำเนินคดีแทนได้กรณีคู่สมรสอีกฝ่ายตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถทำเองได้

9 ได้รับการลดหย่อนภาษี

10 ผู้เยาว์อายุ17ปีเมื่อสมรสจะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทันที