จำนองคืออะไร?

การจำนองคือ การที่ “ผู้จำนอง” เอาทรัพย์สิน (เช่นที่ดิน หรือบ้านพร้อมที่ดิน) ของตนตราไว้กับ “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่สมบูรณ์ โดยที่ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง

ผลของสัญญาจำนอง  ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่น และผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกทรัพย์จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้

การบังคับจำนอง กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด หากเลยระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหนี้จะฟ้องศาลบังคับให้สั่งยึดทรัพย์และขายทอดตลาดได้

ขอบเขตของสิทธิจำนอง ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองได้เฉพาะทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนองเ่ท่านั้น จะบังคับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนองไม่ได้ เช่นจำนองเฉพาะที่ดิน ก็บังคับได้เฉพาะที่ดินไม่สามารถบังคับจำนองบ้านที่สร้างภายหลังจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่ตกลงกันไว้ว่าให้รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่อาจมีภายหลังจดทะเบียนจำนอง เป้นต้น

มีปัญหาที่ดิน จดจำนอง ขายฝาก บังคับจำนอง ปรึกษา ทนายชีวารัตน์