รู้ยัง! เรียนไม่จบ,เคยติดคุก,เป็นต่างด้าว เป็นยามไม่ได้ ฝ่าฝืนจำคุก 3 ด. ปรับ 5,000

ตอนนี้ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ 5 พย. 2558 มีผลบังคับใช้ มี.ค.2559แล้ว ต่อไปใครจะสมัครเป็น รปภ. (ยาม) ต้องมีใบอนุญาตและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3. จบการศึกษาภาคบังคับ

4. ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

5. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
หรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อ

6. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ

7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย ทรัพย์  หรือความผิดเกี่ยวกับเพศ การพนัน  ยาเสพติด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ฝ่าฝืน เป็นยามเถื่อน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

รู้แล้ว ต้องตั้งใจเรียนและไม่ทำตัวเกเรนะ มิฉะนั้นไปสมัครงาน(รปภ.)ไม่ได้นะ