ซื้อที่ดินจากคนล้มละลายได้หรือไม่?

คำถาม

การซื้อขายที่ดินซึ่งทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเจ้าของที่ดินซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว จะมีผลอย่างไร

คำตอบ

เมื่อเจ้าของที่ดินถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว อำนาจในการจัดการทรัพย์สินย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าของที่ดินจึงไม่มีอำนาจกระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนอีกต่อไป การซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ

สรุป ก่อนทำนิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครั้งใด เพื่อความไม่ประมาทควรตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายก่อนทำนิติกรรมทุกครั้งนะคะ *******