เอกสารที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ได้ โดยค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกเบิกจาก พรบ.ฝ่ายผู้บาดเจ็บ จำนวน 30,000 บาท โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาใบกรมธรรม์
  2. สำเนาทะเบียนรถ
  3. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
  4. สำเนาบัตรประชาชน (หากอายุไม่ถึง 15ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. ติดต่อบริษัทประกัน เพื่อขอเลขเคลมหรือเลขรับแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับฝ่ายสวัสดิการสังคมของโรงพยาบาลนั้นๆได้ค่ะ

มีปัญหาคดีรถชน คดีรถชนคน คดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกับคนขับรถคู่กรณี เป็นตัวแทนในการเจรจาค่าสินไหมทดแทนและประสานงานคดีรถชนในชั้นพนักงานสอบสวน ประกันตัว และชั้นศาล

ปรึกษา ทนายชีวารัตน์