อายุความฟ้องร้องสัญญาเงินกู้

อายุความฟ้องร้องสัญญาเงินกู้ แบ่งเป็น

1. กรณีสัญญาเงินกู้ที่มีกำหนดให้คืนเงินตามกำหนดระยะเวลา เช่น กำหนดชำระคืนต้นเงินภายใน 3 ปี หรือ กำหนดชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ….. บาทต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี) วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้น มีกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30

2. กรณีสัญญาเงินกู้ที่มีลักษณะการผ่อนชำระเป็นงวดๆ เช่นกำหนดว่า ผ่อนชำระ 5 งวด หรือ กำหนดผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆละ ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เป็นต้น มีกำหนดอายุความ 5  ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33(1)

หากเกินกำหนดลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธไม่ชำระหนี้ได้

มีปัญหาสัญญาเงินกู้ ดอกเบี้ยค้างจ่าย ผิดนัดชำระหนี้ ปรึกษา ทนายชีวารัตน์