รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและหนี้นอกระบบ

รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและหนี้นอกระบบประมวลรัษฎากร

View More รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและหนี้นอกระบบ

ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่

กฎหมายกำหนดให้ ผู้รับจำนอง ต้องเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้นั้นเท่าน้ัน จึงจะมีสิทธิบังคับจำนองได้ หากผู้รับจำนองไม่ใช่เจ้าหนี้ ถือว่าสัญญาจำนองไม่มีมูลหนี้ บังคับจำนองไม่ได้

View More ผู้รับจำนอง ไม่ใช่ เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้ผู้จำนอง จำนองที่ดินเป็นประกันได้หรือไม่

ระวัง ลูกจ้างปลอมใบรับรองแพทย์เพื่อลาพักเพิ่ม1วัน เป็นเหตุให้ถูกไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชย

การที่โจทก์แก้ไขใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องยื่นต่อจำเลยตามระเบียบ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาอนุญาตให้โจทก์ลาป่วย โดยเพิ่มวันที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวขึ้นอีก1 วัน

View More ระวัง ลูกจ้างปลอมใบรับรองแพทย์เพื่อลาพักเพิ่ม1วัน เป็นเหตุให้ถูกไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชย

ชำระเงินไถ่ที่ดินที่ขายฝากเกินกำหนดระยะเวลาไถ่ได้หรือไม่ และเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่

การขยายกําหนดเวลาไถ่ตามสัญญาขายฝากนั้น ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ หากไม่มีย่อมถือไม่ได้ว่ามีการขยายระยะเวลาไถ่

View More ชำระเงินไถ่ที่ดินที่ขายฝากเกินกำหนดระยะเวลาไถ่ได้หรือไม่ และเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่