สามียักยอกเงินผู้อื่นแล้วนำเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูคนในครอบครัว หนี้ที่ยักยอกดังกล่าวเป็นหนี้ร่วมของสามีภริยาหรือไม่

คำถาม

สามีไปยักยอกเงินของผู้อื่นแล้วนำเงินที่ยักยอกมาไปใช้จ่ายในครอบครัว จัดการบ้านเรือน จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว อุปการะเลี้ยงดูและรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว จะถือว่าหนี้ที่ยักยอกมาดังกล่าวเป็นหนี้ร่วมของสามีภริยาหรือไม่

คำตอบ

ปกติแล้ว สามีภริยาเมื่อจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง เช่นเดียวกับ หนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างสมรส หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งไปกู้หนี้ยืมสินมาแม้เพียงฝ่ายเดียวเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว เลี้ยงดูรักษาคนในครอบครัว ถือเป็นหนี้ร่วม สามีภริยาต้องร่วมกันชำระหนี้นั้น เว้นแต่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการทำละเมิดผุ้อื่นหรือการทำผิดกฎหมาย แม้สามีจะกระทำผิดคนเดียว แล้วนำเงินนั้นมาเลี้ยงดูคนในครอบครัว ก็ไม่ถือเป็นหนี้ร่วม ภริยาไม่จำต้องร่วมรับผิดในหนี้นั้น

………………………………………………………..

เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่17261/2555
หนี้ร่วมของสามีภริยาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (1) ถึง (4) ต้องเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่กระทำขึ้นร่วมกันเท่านั้น ไม่รวมถึงหนี้ที่เกิดจากการทำละเมิดหรือการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายเก็บเงินจากสมาชิกผู้กู้เป็นรายเดือนแล้วนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ไม่ครบถ้วนตามฟ้อง อันมีลักษณะเป็นการยักยอกซึ่งเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องเรียกร้องเอาเงินคืนจากทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือทายาทผู้รับมรดกของผู้ตายโดยตรง การที่ผู้ตายนำเงินที่ยักยอกมาไปใช้จ่ายในครอบครัว จัดการบ้านเรือน จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว อุปการะเลี้ยงดูและรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 (1)

(ทนายชีวารัตน์)