ข้าราชการเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิอายัดเงินเดือนได้เว้นแต่เป็นหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายครอบครัว

ตามปกติแล้ว เมื่อลูกหนี้กู้ยืมเงินมาแล้วไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องและบังคับคดี ทำการอายัดเงินเดือนและหรือยึดทรัพย์ของลูกหนี้มาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา

หากแต่ลูกหนี้ดังกล่าวประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่สามารถทำการอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของข้าราชการคนดังกล่าวได้เลย รวมทั้งเงินสงเคราะห์ บำนาญ บำเหน็จ ที่หน่วยงานราชการจ่ายให้แก่คู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของข้าราาชการคนนั้นก็อายัดไม่ได้เช่นเดียวกัน เข้าทำนองที่ว่า ” ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย  ”

แต่กรณีเช่นว่า ไม่สามารถใช้ได้หาก ข้าราชการคนเดิมถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูภริยาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (หากไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถฟ้องเรียกเงินจำนวนนี้ได้) ภริยาและบุตรสามารถยื่นคำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่ออายัดเงินเดือนของข้าราชการได้ค่ะ

สรุป เฉพาะเรื่องของเงินเดือนข้าราชการ ถ้าเป็นหนี้ทั่วไป อายัดไม่ได้ แต่ถ้าเป็นหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูสามารถอายัดได้ แต่ถ้าข้าราชการมีทรัพย์สินอื่นๆ เช่นบ้าน รถ สามารถยึดมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้ทั้งสิ้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา286

พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา114

มีปัญหาการบังคับคดี การฟ้องร้องให้ชำระหนี้คดีแพ่งทั่วไป ฟ้องร้องให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู

ปรึกษา ทนายชีวารัตน์ 093-8791914