ฟ้องให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู โดยที่ไม่ฟ้องหย่าได้หรือไม่?

คำถาม

สามีภริยาจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาสามีภริยาแยกกันอยู่ สามีไปอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันภริยา ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูภริยาเหมือนเช่นเคย ภริยาสามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีโดยที่ไม่ฟ้องหย่าได้หรือไม่?

คำตอบ

เมื่อชายหญิงประสงค์ที่จะอยุ่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา เมื่อทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  กฎหมายบัญญัติว่า สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยดูกันตามความสามารถและฐานะตน และยังบัญญัติว่า ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยาหรือระหว่างบิดากับบุตรนั้นย่อมเรียกกันได้เมื่อฝ่ายที่ต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่พอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลจะให้เพียงใดก้ได้ ดังนั้นสามีหรือภริยาฝ่ายที่มีฐานะดีมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง ความสามารถที่สามารถเลี้ยงดูแต่ไม่เลี้ยงดูอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิฟ้องหย่าได้  แต่ถ้าไม่ประสงค์จะฟ้องหย่าก็สามารถฟ้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูตนเองอย่างเดียวก็ได้

เมื่อภริยาเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ภริยาไม่มีอาชีพหรือรายได้ สามีซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถอุปการะเลี้ยงดูภริยาได้จึงมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูภริยา แม้สามีจะแยกกันอยู่กับภริยาและไปอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นแต่สามีก็ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเลี้ยงดูภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ (แนวคำพิพากษาฎีกาที่ 4959/2552)

มีปัญหาฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ปรึกษา(ทนายชีวารัตน์)