3 วิธีทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

ตามปกติแล้ว กฎหมายกำหนดว่า บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษา ตามสมควรแก่บุตร ในระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์ ฉะนั้น หากต้องการให้สามี จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เป็นผู้เยาว์ จะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของฝ่ายชายเสียก่อน ภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ เรียกร้องให้สามี จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้

มีปัญหาปรึกษา

การทำให้เด็ก เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มี 3 วิธีดังนี้
1 เมื่อพ่อและแม่ได้จดทะเบียนสมรส
กันภายหลัง
2 เมื่อพ่อได้จดทะเบียน รับรองว่า เด็กคนนั้นเป็นบุตรของตน
3. เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่า เด็กเป็นบุตรของฝ่ายชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.